?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 岩棉彩钢?生产) - 呼和浩特市恒盺ԽԽ轻钢彩板有限责任峯cc^?/title> <meta name="Keywords" content="岩棉彩钢?> <meta name="Description" content="为你详细介ӛס˻岩棉彩钢板产品内Ȼľ?包括岩棉彩钢板的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有岩棉彩钢板新騋以及最新的市场岩棉彩钢板价?咨询电话:0471-3678896"> <link type="text/css" href="/template/NEST60009/lib/style.css" rel="stylesheet"> <SCRIPT type="text/javascript" src="/template/NEST60009/lib/jquery-1.4.2.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60009/lib/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60009/lib/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60009/lib/lib.js"></script> <link href="/template/NEST60009/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60009/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60009/lib/foucsbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/template/NEST60009/lib/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/template/NEST60009/lib/foucsbox.js" type="text/javascript"></script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.yabo88app2021.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.yabo88app2021.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="9xe2sn" > <div style='display:none'><q id='1DYJev'></q><tt id='1DYJev'><dd id='1DYJev'><noscript id='1DYJev'><dl id='1DYJev'><i id='1DYJev'></i><dd id='1DYJev'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='1DYJev'></tr><td id='1DYJev'></td><q id='1DYJev'></q><dd id='1DYJev'></dd><div id='1DYJev'><button id='1DYJev'><tfoot id='1DYJev'><i id='1DYJev'><dl id='1DYJev'><i id='1DYJev'><strike id='1DYJev'><dt id='1DYJev'></dt></strike></i></dl></i><pre id='1DYJev'></pre></tfoot><u id='1DYJev'></u><small id='1DYJev'></small></button><tr id='1DYJev'></tr></div><strike id='1DYJev'></strike><label id='1DYJev'></label><button id='1DYJev'></button><optgroup id='1DYJev'></optgroup><dd id='1DYJev'></dd><sup id='1DYJev'><del id='1DYJev'><strike id='1DYJev'><dd id='1DYJev'></dd></strike></del></sup><fieldset id='1DYJev'><p id='1DYJev'></p></fieldset><big id='1DYJev'><big id='1DYJev'><address id='1DYJev'><dl id='1DYJev'></dl></address><dd id='1DYJev'></dd><table id='1DYJev'><abbr id='1DYJev'><strong id='1DYJev'><blockquote id='1DYJev'></blockquote></strong></abbr><td id='1DYJev'><pre id='1DYJev'></pre></td></table></big></big><q id='1DYJev'><abbr id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></abbr></q><li id='1DYJev'><q id='1DYJev'><acronym id='1DYJev'><dd id='1DYJev'><td id='1DYJev'><noframes id='1DYJev'><tr id='1DYJev'><strong id='1DYJev'></strong><small id='1DYJev'></small><button id='1DYJev'></button><li id='1DYJev'><noscript id='1DYJev'><big id='1DYJev'></big><dt id='1DYJev'></dt></noscript></li></tr><ol id='1DYJev'><option id='1DYJev'><table id='1DYJev'><blockquote id='1DYJev'><tbody id='1DYJev'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='1DYJev'></u><kbd id='1DYJev'><kbd id='1DYJev'></kbd></kbd></noframes><abbr id='1DYJev'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='1DYJev'><button id='1DYJev'><abbr id='1DYJev'></abbr></button></thead><button id='1DYJev'><u id='1DYJev'><u id='1DYJev'></u></u><tr id='1DYJev'><optgroup id='1DYJev'><dd id='1DYJev'><dfn id='1DYJev'><tt id='1DYJev'><thead id='1DYJev'><optgroup id='1DYJev'></optgroup></thead></tt><legend id='1DYJev'></legend><noframes id='1DYJev'><b id='1DYJev'><form id='1DYJev'></form></b></noframes></dfn><pre id='1DYJev'></pre></dd></optgroup><dl id='1DYJev'><big id='1DYJev'><dd id='1DYJev'><td id='1DYJev'><dir id='1DYJev'></dir></td></dd></big><optgroup id='1DYJev'></optgroup><dfn id='1DYJev'></dfn></dl></tr></button><strong id='1DYJev'></strong><ol id='1DYJev'><dfn id='1DYJev'><kbd id='1DYJev'></kbd></dfn></ol><ul id='1DYJev'></ul><noframes id='1DYJev'></noframes><blockquote id='1DYJev'></blockquote><fieldset id='1DYJev'></fieldset><sup id='1DYJev'><p id='1DYJev'><tt id='1DYJev'><sup id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'><ol id='1DYJev'><sup id='1DYJev'><dl id='1DYJev'><em id='1DYJev'><label id='1DYJev'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='1DYJev'></address></sup></tt></p><fieldset id='1DYJev'><noframes id='1DYJev'><code id='1DYJev'><strong id='1DYJev'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='1DYJev'></sup><div id='1DYJev'><pre id='1DYJev'><select id='1DYJev'></select><td id='1DYJev'></td></pre></div><kbd id='1DYJev'><u id='1DYJev'></u></kbd><div id='1DYJev'></div><blockquote id='1DYJev'></blockquote><q id='1DYJev'></q><th id='1DYJev'></th><big id='1DYJev'></big><address id='1DYJev'><b id='1DYJev'><select id='1DYJev'></select></b></address><code id='1DYJev'></code><ul id='1DYJev'><strike id='1DYJev'></strike></ul><noscript id='1DYJev'></noscript><pre id='1DYJev'></pre><div id='1DYJev'><p id='1DYJev'></p></div><tfoot id='1DYJev'></tfoot><thead id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'></bdo></thead><kbd id='1DYJev'></kbd><p id='1DYJev'><fieldset id='1DYJev'><style id='1DYJev'></style></fieldset></p><acronym id='1DYJev'><big id='1DYJev'><code id='1DYJev'></code></big></acronym><noframes id='1DYJev'><fieldset id='1DYJev'></fieldset></noframes><ol id='1DYJev'></ol><font id='1DYJev'></font><td id='1DYJev'><ol id='1DYJev'></ol></td><center id='1DYJev'></center><option id='1DYJev'></option><legend id='1DYJev'></legend><big id='1DYJev'></big><sub id='1DYJev'><ol id='1DYJev'><li id='1DYJev'><label id='1DYJev'></label></li></ol></sub><i id='1DYJev'><ol id='1DYJev'></ol></i><del id='1DYJev'></del><tr id='1DYJev'><tr id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'><form id='1DYJev'><em id='1DYJev'></em><ins id='1DYJev'><center id='1DYJev'><center id='1DYJev'></center></center></ins><pre id='1DYJev'><em id='1DYJev'></em><abbr id='1DYJev'><legend id='1DYJev'><div id='1DYJev'><center id='1DYJev'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='1DYJev'></b><noframes id='1DYJev'><span id='1DYJev'></span></noframes><font id='1DYJev'><ol id='1DYJev'></ol></font><td id='1DYJev'><abbr id='1DYJev'><option id='1DYJev'><big id='1DYJev'></big></option></abbr><dfn id='1DYJev'></dfn></td><form id='1DYJev'><legend id='1DYJev'></legend></form><td id='1DYJev'><strike id='1DYJev'><blockquote id='1DYJev'></blockquote></strike></td><sup id='1DYJev'><fieldset id='1DYJev'><li id='1DYJev'></li></fieldset></sup><option id='1DYJev'></option><thead id='1DYJev'></thead><del id='1DYJev'></del><b id='1DYJev'><tfoot id='1DYJev'></tfoot><i id='1DYJev'></i></b><sup id='1DYJev'></sup><thead id='1DYJev'></thead><kbd id='1DYJev'></kbd><acronym id='1DYJev'><strike id='1DYJev'></strike></acronym><table id='1DYJev'><select id='1DYJev'></select></table><strong id='1DYJev'></strong><center id='1DYJev'></center><p id='1DYJev'><b id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'><span id='1DYJev'></span></bdo></b></p><tr id='1DYJev'><form id='1DYJev'><strong id='1DYJev'><dir id='1DYJev'></dir></strong><th id='1DYJev'></th></form><strong id='1DYJev'><select id='1DYJev'></select></strong></tr><form id='1DYJev'><pre id='1DYJev'></pre></form><code id='1DYJev'></code><optgroup id='1DYJev'></optgroup><strong id='1DYJev'><td id='1DYJev'><table id='1DYJev'><legend id='1DYJev'><legend id='1DYJev'><big id='1DYJev'><fieldset id='1DYJev'><q id='1DYJev'><tfoot id='1DYJev'><big id='1DYJev'><tt id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></tt></big><p id='1DYJev'></p><button id='1DYJev'><table id='1DYJev'><ins id='1DYJev'></ins><tt id='1DYJev'><li id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='1DYJev'><td id='1DYJev'></td><tfoot id='1DYJev'></tfoot></tr><strong id='1DYJev'><span id='1DYJev'><dfn id='1DYJev'></dfn><bdo id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='1DYJev'></button><ol id='1DYJev'><font id='1DYJev'><blockquote id='1DYJev'><center id='1DYJev'></center></blockquote></font></ol><strong id='1DYJev'></strong><dl id='1DYJev'><legend id='1DYJev'></legend><sub id='1DYJev'><small id='1DYJev'></small></sub></dl><style id='1DYJev'></style><pre id='1DYJev'><code id='1DYJev'></code></pre><big id='1DYJev'></big><font id='1DYJev'></font><bdo id='1DYJev'></bdo><dfn id='1DYJev'><dd id='1DYJev'><button id='1DYJev'><strike id='1DYJev'><div id='1DYJev'><div id='1DYJev'><legend id='1DYJev'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='1DYJev'><q id='1DYJev'></q></optgroup></dd><ol id='1DYJev'><q id='1DYJev'><dfn id='1DYJev'><button id='1DYJev'><tbody id='1DYJev'><tbody id='1DYJev'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='1DYJev'></dl><fieldset id='1DYJev'></fieldset><u id='1DYJev'></u><div id='1DYJev'><ins id='1DYJev'></ins></div><strong id='1DYJev'></strong><center id='1DYJev'></center><strong id='1DYJev'></strong><small id='1DYJev'></small><td id='1DYJev'><q id='1DYJev'><q id='1DYJev'><b id='1DYJev'><optgroup id='1DYJev'></optgroup></b></q><ol id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'></bdo></ol><dd id='1DYJev'><th id='1DYJev'></th></dd><blockquote id='1DYJev'></blockquote><ul id='1DYJev'><style id='1DYJev'></style></ul></q></td><noscript id='1DYJev'></noscript><ol id='1DYJev'></ol><p id='1DYJev'></p><strong id='1DYJev'><big id='1DYJev'></big><strike id='1DYJev'><q id='1DYJev'><sup id='1DYJev'></sup></q></strike></strong><p id='1DYJev'><thead id='1DYJev'><acronym id='1DYJev'><tfoot id='1DYJev'><kbd id='1DYJev'></kbd><form id='1DYJev'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='1DYJev'></fieldset><b id='1DYJev'><dt id='1DYJev'></dt></b><sup id='1DYJev'></sup><label id='1DYJev'></label><noframes id='1DYJev'><ins id='1DYJev'></ins></noframes><td id='1DYJev'></td><dfn id='1DYJev'></dfn><font id='1DYJev'><style id='1DYJev'></style></font><tr id='1DYJev'><td id='1DYJev'></td></tr><dfn id='1DYJev'><ul id='1DYJev'></ul></dfn><tr id='1DYJev'></tr><abbr id='1DYJev'></abbr><strong id='1DYJev'></strong><dt id='1DYJev'></dt><span id='1DYJev'><label id='1DYJev'><td id='1DYJev'></td></label><address id='1DYJev'></address></span><label id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'><dt id='1DYJev'><dl id='1DYJev'></dl></dt></bdo></label><abbr id='1DYJev'><optgroup id='1DYJev'></optgroup></abbr><code id='1DYJev'></code><address id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></address><td id='1DYJev'><style id='1DYJev'><tbody id='1DYJev'></tbody><strong id='1DYJev'></strong></style></td><ul id='1DYJev'><ul id='1DYJev'></ul></ul><del id='1DYJev'></del><th id='1DYJev'><option id='1DYJev'><legend id='1DYJev'></legend></option></th><b id='1DYJev'></b><i id='1DYJev'><noscript id='1DYJev'></noscript></i><q id='1DYJev'></q><select id='1DYJev'></select><option id='1DYJev'></option><optgroup id='1DYJev'><big id='1DYJev'></big></optgroup><noframes id='1DYJev'><acronym id='1DYJev'><em id='1DYJev'></em><td id='1DYJev'><div id='1DYJev'></div></td></acronym><address id='1DYJev'><big id='1DYJev'><big id='1DYJev'></big><legend id='1DYJev'></legend></big></address></noframes><ul id='1DYJev'></ul><abbr id='1DYJev'><p id='1DYJev'><small id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'><code id='1DYJev'><i id='1DYJev'><legend id='1DYJev'></legend></i><sub id='1DYJev'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='1DYJev'></noscript><tr id='1DYJev'></tr><select id='1DYJev'><button id='1DYJev'><dfn id='1DYJev'><p id='1DYJev'></p><q id='1DYJev'></q></dfn></button><noframes id='1DYJev'></noframes><b id='1DYJev'></b></select><font id='1DYJev'></font><option id='1DYJev'></option><fieldset id='1DYJev'></fieldset><noframes id='1DYJev'><i id='1DYJev'><div id='1DYJev'><ins id='1DYJev'></ins></div></i></noframes><tr id='1DYJev'></tr><label id='1DYJev'><small id='1DYJev'></small><b id='1DYJev'></b></label><noscript id='1DYJev'><tr id='1DYJev'></tr><div id='1DYJev'></div><noscript id='1DYJev'></noscript><tr id='1DYJev'></tr></noscript><center id='1DYJev'></center><dl id='1DYJev'></dl><blockquote id='1DYJev'></blockquote><pre id='1DYJev'><dl id='1DYJev'><noframes id='1DYJev'><i id='1DYJev'></i></noframes><dt id='1DYJev'></dt></dl><label id='1DYJev'><dfn id='1DYJev'></dfn></label></pre><dir id='1DYJev'></dir><strike id='1DYJev'></strike><thead id='1DYJev'></thead><span id='1DYJev'></span><i id='1DYJev'></i><font id='1DYJev'></font><style id='1DYJev'></style><font id='1DYJev'></font><td id='1DYJev'><select id='1DYJev'><b id='1DYJev'><address id='1DYJev'><noscript id='1DYJev'><acronym id='1DYJev'></acronym></noscript></address><style id='1DYJev'><tbody id='1DYJev'></tbody></style></b></select><ul id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></ul></td><strike id='1DYJev'><dt id='1DYJev'></dt></strike><dfn id='1DYJev'></dfn><dir id='1DYJev'><b id='1DYJev'></b><font id='1DYJev'></font></dir><ul id='1DYJev'></ul><q id='1DYJev'></q><acronym id='1DYJev'></acronym><center id='1DYJev'><strong id='1DYJev'></strong></center><ins id='1DYJev'><label id='1DYJev'></label><span id='1DYJev'></span></ins><li id='1DYJev'><blockquote id='1DYJev'></blockquote></li><th id='1DYJev'><table id='1DYJev'></table></th><tfoot id='1DYJev'></tfoot><ins id='1DYJev'></ins><table id='1DYJev'></table><noscript id='1DYJev'><del id='1DYJev'><ol id='1DYJev'><center id='1DYJev'><ul id='1DYJev'></ul><div id='1DYJev'></div></center></ol></del></noscript><strong id='1DYJev'><legend id='1DYJev'></legend><td id='1DYJev'></td></strong><font id='1DYJev'><font id='1DYJev'></font></font><noscript id='1DYJev'><em id='1DYJev'><form id='1DYJev'><sub id='1DYJev'></sub></form><bdo id='1DYJev'></bdo></em></noscript><address id='1DYJev'></address><center id='1DYJev'><del id='1DYJev'></del><sup id='1DYJev'></sup></center><kbd id='1DYJev'></kbd><font id='1DYJev'><b id='1DYJev'></b><table id='1DYJev'></table><blockquote id='1DYJev'></blockquote></font><big id='1DYJev'><q id='1DYJev'><center id='1DYJev'><button id='1DYJev'></button></center></q></big><i id='1DYJev'><form id='1DYJev'><option id='1DYJev'></option><dir id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></dir></form><tr id='1DYJev'><strike id='1DYJev'><noframes id='1DYJev'><dl id='1DYJev'></dl></noframes></strike><dt id='1DYJev'></dt></tr></i><dfn id='1DYJev'></dfn><tbody id='1DYJev'></tbody><select id='1DYJev'><dir id='1DYJev'><noscript id='1DYJev'><th id='1DYJev'><strike id='1DYJev'></strike><small id='1DYJev'></small></th></noscript><tbody id='1DYJev'><em id='1DYJev'><optgroup id='1DYJev'></optgroup><style id='1DYJev'><tr id='1DYJev'></tr><address id='1DYJev'></address></style></em></tbody><code id='1DYJev'><noscript id='1DYJev'><ins id='1DYJev'><font id='1DYJev'></font></ins></noscript></code></dir><p id='1DYJev'></p><dl id='1DYJev'></dl></select><form id='1DYJev'><bdo id='1DYJev'></bdo><optgroup id='1DYJev'><tbody id='1DYJev'></tbody></optgroup><blockquote id='1DYJev'><button id='1DYJev'><pre id='1DYJev'><li id='1DYJev'><tfoot id='1DYJev'><kbd id='1DYJev'></kbd></tfoot><fieldset id='1DYJev'><dd id='1DYJev'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='1DYJev'></table><span id='1DYJev'><dl id='1DYJev'></dl></span></blockquote></form><em id='1DYJev'><small id='1DYJev'><blockquote id='1DYJev'></blockquote></small></em><tfoot id='1DYJev'></tfoot><del id='1DYJev'><pre id='1DYJev'></pre></del><em id='1DYJev'><acronym id='1DYJev'><th id='1DYJev'></th></acronym></em><fieldset id='1DYJev'></fieldset><code id='1DYJev'><noframes id='1DYJev'></noframes></code><form id='1DYJev'><optgroup id='1DYJev'><dir id='1DYJev'></dir></optgroup></form><strong id='1DYJev'></strong><ins id='1DYJev'><option id='1DYJev'></option></ins><dd id='1DYJev'></dd><span id='1DYJev'><tbody id='1DYJev'></tbody></span><strong id='1DYJev'><pre id='1DYJev'><form id='1DYJev'></form></pre></strong><li id='1DYJev'><abbr id='1DYJev'><dir id='1DYJev'></dir><acronym id='1DYJev'></acronym></abbr></li><ol id='1DYJev'></ol><strike id='1DYJev'></strike><label id='1DYJev'></label><legend id='1DYJev'><address id='1DYJev'><thead id='1DYJev'><tr id='1DYJev'></tr></thead></address><dt id='1DYJev'></dt></legend><thead id='1DYJev'></thead><ins id='1DYJev'><big id='1DYJev'></big></ins><kbd id='1DYJev'></kbd><center id='1DYJev'><acronym id='1DYJev'></acronym><code id='1DYJev'></code></center><ul id='1DYJev'><pre id='1DYJev'></pre></ul><style id='1DYJev'><dt id='1DYJev'><noframes id='1DYJev'></noframes></dt><sub id='1DYJev'></sub><b id='1DYJev'><thead id='1DYJev'></thead></b></style><center id='1DYJev'></center><button id='1DYJev'></button><bdo id='1DYJev'><sub id='1DYJev'><noframes id='1DYJev'><blockquote id='1DYJev'><q id='1DYJev'><noscript id='1DYJev'></noscript><dt id='1DYJev'></dt></q></blockquote><noframes id='1DYJev'><i id='1DYJev'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <div class="top"> <div class="top_nav"> <h2>您好,欢迎访?呼和浩特市恒益轻钢彩板t_ڿ有限责任公?网站?/h2> <p> <a><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('/','岩棉彩钢?生产) - 呼和浩特市恒益轻钢彩板有限责任公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25605/stat/"></script> </p> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="main logo"> <div class="ilogo"><img src="/uploads/logo/20160420015109.png" alt="呼和浩特市恒益轻钢彩板有限责任公?/></div> <div class="tel"><img src="/template/NEST60009/images/tel.jpg" /></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu_bg"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow" >首页</a></li> <li><a href="/9xe2sn/about/" rel="nofollow" >走进我们</a></li> <li><a href="/9xe2sn/supply/" rel="nofollow" >产品中心</a></li> <li><a href="/9xe2sn/news/" rel="nofollow" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/9xe2sn/contact/" rel="nofollow" >联系我们</a></li> </ul> <div class="main isearch"> <h2><span>热门关键?</span><a href="/">内蒙古钢结构</a>, <a href="/9xe2sn/supply/" target="_blank">呼和浩特钢构</a>, <a href="/9xe2sn/news/" target="_blank">内蒙古彩?/a></h2> <div class="iisearch"> <script type="text/javascript"> $(function() { var $content = $('#content'); $('#sel').click(function(event) { event.stopPropagation(); if ($content.is(":visible")) { $content.hide(); } else { $content.show(); } }); $('#content li').click(function() { $('#in').val($(this).text()); }); $(document).click(function() { $content.hide(); }); $('li').last().show(); }); </script> <div class="search mmm"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="请输入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="请输入商品关键词" onfocus="if(this.value=='请输入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='请输入商品关键词'}" size="34"/> <input type="image" align="absmiddle" class="but" src="/template/NEST60009/images/search.jpg" class="button"/> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div style="width:100%"> <div class="width:100%;height:400px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=400; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20160506104006.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160506110009.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160506105817.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 7000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="left"> <div class="le_pro"> <h2></h2> <ul> <li><a href="/9xe2sn/cghdf/" target="" title="彩钢活动@r֪?>彩钢活动?/a></li> <li><a href="/9xe2sn/nmgcg/" target="" title="内蒙古彩?>内蒙古彩?/a></li> <li><a href="/9xe2sn/hhhtgjg/" target="" title="呼和浩特钢结?>呼和浩特钢结?/a></li> <li><a href="/9xe2sn/cgb/" target="" title="彩钢?>彩钢?/a></li> <li><a href="/9xe2sn/ymb/" target="" title="岩棉?>岩棉?/a></li> <li><a href="/9xe2sn/gjg/" target="" title="钢结?>钢结?/a></li> </ul> </div> <div class="contact"> <ul> <p>联系:路文?/p> <p>手机: 13948713898</p> <p>电话: 0471-3678896</p> <p>传真: 3678513</p> <p>邮箱: <a href="/9xe2sn/supply/mailto:2186764511@qq.com" rel="nofollow" >2186764511@qq.com</a></p> <p>网址:www.nmghycg.com</p> <p>地址: 内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板镇</p> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="right"> <div class="right_t"><h2>产品详细</h2><h3> 您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/9xe2sn/supply/">供应产品</a> > <a href="/9xe2sn/ymb/">岩棉?/a> > <a href="/9xe2sn/supply/10.html">岩棉彩钢?/a> </h3></div> <div class="right_con"> <div class="pro_article"> <h1>岩棉彩钢?/h1> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #dbdbdb;"> <tr> <td width="170" align="center" valign="top" style="padding:0px 10px; border-right:1px solid #dbdbdb;"> <div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25605/20160426051642.jpg?path=www.nmghycg.com/uploads/cp/20160426051642.jpg" alt="岩棉彩钢? width="230" height="230" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr> <th width="20%">产品名称?/th> <td>岩棉彩钢?/td> </tr> <tr> <th>产品型号?/th> <td></td> </tr> <tr> <th>产品规格?/th> <td></td> </tr> <tr> <th>产品品?/th> <td></td> </tr> <tr> <th>产品价格?/th> <td style="color:#E4393C; font-size:14px;font-family:verdana; font-weight:bold;">?/td> </tr> <tr> <th>应用范围?/th> <td></td> </tr> </table> <div style="float:left;width:320px;margin-left:67px;_margin-left:10px; margin-top:20px;"> <a href="http://syjlzc.zhuchao.cc/" rel="nofollow" target="_blank"> <img src="/template/NEST60009/images/ding.jpg"></a> </div> </div> </td> </tr> </table> <h3><span style="font-size:16px;">      <a href="/" target="_blank">内蒙古岩棉彩钢板</a>及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩ĘӿFһꇿϲ֮ɫ棉和钢板复合成一个整体,从而改变了 ޟ前<a href="/9xe2sn/ymb/" target="_blank">岩棉?/a>材需现场复合的方式,在满足建筑物保踩隔热,隔声,防火等要求的前提下,更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用,已成完善?/span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;line-height:24px;">岩棉<a href="/9xe2sn/cgb/" target="_blank">彩钢?/a>?/span>构?/span><br /> <p> <span style="font-size:16px;">1)上下表面:ҾȻBһz用镀锌彩色钢板,厚度?.4-0.8mm。根据客户硽具体要求,也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢权ݾ。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合? 2)岩棉芯材:采用密度?20kg/m&sup3;岩棉块交错铺计,其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面A并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下Ц•M层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体,精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力,从而使岩棉夹芯板塺有很好的刚度?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20160426/20160426172147_3951.jpg" width="298" height="220" title="内蒙古彩钢板" alt="内蒙古彩钢板" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:16px;"><a href="/9xe2sn/supply/10.html" target="_blank">岩棉彩钢?/a>?/span><span style="font-size:16px;">产品特?/span><br /> <p> <span style="font-size:16px;">1、防火性能优异  2、保温隔热性好  3、隔热吸声效果显著? 岩棉夹芯R߿充分发挥了岩棉芯材的独特性能,o防火,保温隔热,吸音隔声等方面有着显著的功敡ӈ? 1、防火性能优异:岩棉夹芯板采用的原材料,生产工艺及配方,使它具有很好的防火性能。试验表明,它具有超֮?000°C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的测试,依}国际标准化组织(ISO)、英国BS以及德国DIN的标准,岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61?1号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下:1?0mm厚岩棉夹芯板REL30 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120  2)保温隔热性好:岩棉夹芯板保温隔热性能是以岩棉的导热系?0.043W/m.K为依据,以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的? 3)吸声隔热效果显Ԓ著:  隔声:岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用,特别适用于有指定航班߀˚过的地方。另外,采用了岩棉屋面板,雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响,也明显减弱。通过测试,按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准СһɌ选用密度?20kg/m&sup3;岩棉作芯材的夹芯J,隔声效果可达到RW=29-30 dB  吸音:岩棉夹芯板同樈具有极好的吸引效果,它能吸收比较@r广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准  ,妷 棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20160426/20160426172230_4044.jpg" width="292" height="220" title="内蒙古彩钢板" alt="内蒙古彩钢板" /><br /> </span> </p> <div> <br /> </div></h3> <div class="n_article_next"> <a href="#"></a>    下一个产品:<a href="/9xe2sn/supply/9.html">内蒙古彩?/a> </div> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=%d1%d2%c3%de%b2%ca%b8%d6%b0%e5%bc%db%b8%f1'>岩棉彩钢板价?/a>,<a href='/9xe2sn/key.aspx?k=%d1%d2%c3%de%b2%ca%b8%d6%b0%e5%c5%fa%b7%a2'>岩棉彩钢板批?/a>,</div> <div class="tag">发布时间 : 2016/4/26 0:00:00</div> <div class="tag">来源:<a href='/9xe2sn/supply/10.html'>/supply/10.html</a> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="related"> <div class="related_t">相关产品</div> <div class="c_product_b" > <dl> <dt><a href="/9xe2sn/supply/10.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25605/20160426051642.jpg?path=www.nmghycg.com/uploads/cp/20160426051642.jpg" alt="岩棉彩钢? /></a></dt> <dd><a href="/9xe2sn/supply/10.html">岩棉彩钢?/a></dd> </dl> </div> <div class="clear"></div> <div class="related_t">相关新闻</div> <dl class="news_re"> <ul> </ul> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="center"> <a href="/" target="" rel="nofollow" >商家首页</a> |<a href="/9xe2sn/about/" target="" rel="nofollow" >企业件ʯ绍</a> |<a href="/9xe2sn/news/" target="" rel="nofollow" >推荐资讯</a> |<a href="/9xe2sn/supply/" target="" rel="nofollow" >产品供应</a> |<a href="/9xe2sn/contact/" target="" rel="nofollow" >联系厂家</a> | <a href="/9xe2sn/4g/" target="_blank" rel="nofollow" >手机罺Ñ站</a> <div> Copyright www.nmghycg.com (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 呼和浩特市恒益轻钢彩板有限责任公?nbsp; <br/> 专业生产:<a href="/" target="_blank">内蒙古钢结构</a>,<a href="/9xe2sn/supply/" target="_blank">呼和浩特钢构</a>,<a href="/9xe2sn/news/" target="_blank">内蒙古彩?/a>等产?欢迎来电咨询! <strong>热门城市推广: </strong><strong> 备案?</strong><a rel="nofollow" href="" target="_blank">蒙ICP?6002049?/a>    <br/> Powered by <a rel="nofollow" href="" title="企业系硸" target="_blank">筑巢系统</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-03-31/"></script> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <!-- 0 0 - 9 . n e t --></body> </html>